Zostań pacjentem

Chcesz zostać pacjentem
Poradni Rodzinnej Inter Medical

Drogi pacjencie

Postanowiłeś zmienić przychodnię na POZ Inter Medical. 

Świetna decyzja!

Teraz podaj nam kilka informacji o sobie w formularzu poniżej, a my wypełnimy deklarację za Ciebie.

Od momentu wypełnienia formularza już tylko krok będzie dzielić Cię by zostać naszym pacjentem – Twój podpis pod deklaracją w dniu wizyty w naszej przychodni. 

Obowiązek informacyjny - RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest Lech Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 52, 78-100 Kołobrzeg zwana dalej POZ Inter Medical.

2. SANATUS POZ powołał Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: inspektor@sanatus.eu.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
● imię i nazwisko,
● data urodzenia,
● oznaczenie płci,
● adres miejsca zamieszkania,
● numer PESEL
, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
● w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez POZ Inter Medical celem świadczenia usług medycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).